Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Ineke de Wit en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Prijsopgave
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Ineke de Wit zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

3. Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Ineke de Wit wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en Ineke de Wit met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden Ineke de Wit eerst nadat deze schriftelijk door Ineke de Wit zijn bevestigd.

4. Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van Ineke de Wit dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.


DE UITVOERING EN OVEREENKOM

5. Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Ineke de Wit mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

6. Gebruik andere toeleveranciers
Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Ineke de Wit houdt zich voor de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Ineke de Wit, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

7. Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.
8. Termijn van levering
De door Ineke de Wit vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.


AUTEURSRECHT, MODELRECHT EN EIGENDOMSRECHT

9. Auteursrecht
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en
van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde
exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door Ineke de Wit, komen toe aan Ineke de Wit. Zolang
geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Ineke de Wit en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking
tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij
Ineke de Wit.

10. Auteursrechthebbende
Ineke de Wit garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van
de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

11. Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Ineke de Wit het uitvoeren van
onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten
en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke
beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

12. Naamsvermelding
Ineke de Wit is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het
colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van Ineke de
Wit is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Ineke de Wit openbaar
te maken of te verveelvoudigen. Als Ineke de Wit dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/
of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van Ineke de Wit en het jaar van de eerste
openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van de Ineke de
Wit/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

13. Eigendom bij Ineke de Wit
Zolang geen nadere afspraken tussen Unicorn Creativity en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot
de overdracht van het eigendomsrecht op het door Ineke de Wit aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde
materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van Ineke de
Wit.


GEBRUIK EN LICENTIE

14. Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Ineke de Wit,
verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van
openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht
zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste
oplage als overeengekomen.

15. Ruimer gebruik
Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de
gebruiksrechten te worden gesloten.

16. Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Ineke de Wit veranderingen
in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste
wijziging Ineke de Wit als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding
te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door Ineke de Wit gehanteerde honorariumtarieven.

17. Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Ineke de Wit de vrijheid om het ontwerp te gebruiken
voor zijn eigen publiciteit of promotie.

18. Bewijsexemplaren
De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, Ineke de Wit kosteloos 2 tot 5 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.


HONORARIUM

19. Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium, dient opdrachtgever eveneens te betalen aan Ineke de Wit de kosten die Ineke de Wit voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten.

20. Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien Ineke de Wit door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

21. Gebruiksvergoeding
In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

22. Periodieke facturatie
Ineke de Wit heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.


BETALING

23. Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro.

24. Periodieke betalingen
Ineke de Wit heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

25. Opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Ineke de Wit binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.


HERROEPEN EN BEEÏNDIGEN VAN OPDRACHT

26. Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Ineke de Wit zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

27. Duur overeenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van Ineke de Wit bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

28. Beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Ineke de Wit redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Ineke de Wit het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat ze tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft ze recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is ze verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Ineke de Wit redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat ze de opdracht verder vervult, dan heeft Ineke de Wit, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.


AANSPRAKELIJKHEID

29. Aansprakelijkheid
Ineke de Wit kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Ineke de Wit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

30. Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Ineke de Wit voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Ineke de Wit’ toekomende honorarium.

31. Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Ineke de Wit niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

32. Garantie geleverde materialen
De opdrachtgever vrijwaart Ineke de Wit voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.


OVERIGE BEPALINGEN

33. Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Ineke de Wit niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover Ineke de Wit de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

34. Belgisch recht
Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Ineke de Wit is het Belgisch recht van toepassing.

© 2016 - 2020 Ineke de Wit | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel